Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Jap-A-Joe


1. Algemeen:

1.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Advocatenkantoor Jap-A-Joe BV te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30132904
Het kantoor stelt zich ten doel uitoefening van de advocatenpraktijk.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Advocatenkantoor Jap-A-Joe. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders alsmede degenen die voor Advocatenkantoor
Jap-A-Joe werkzaam zijn.

1.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Jap-A-Joe die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 , 7:409 en 7:422 lid 1 sub b BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Uitvoering opdracht:

2.1 Advocatenkantoor Jap-A-Joe spant zich in de opdracht naar behoren uit te voeren doch garandeert niet dat het gewenste resultaat zal worden bereikt.

2.2 Advocatenkantoor Jap-A-Joe vangt haar werkzaamheden aan nadat de voorschotnota / eigen bijdrage is voldaan. De hoogte van het voorschot zal door Advocatenkantoor Jap-A-Joe in redelijkheid worden vastgesteld.

2.3 De opdrachtgever, hierna ook te noemen “cliënt”, verleent toestemming aan de advocaat om aan kantoorgenoten en derden die inlichtingen te vragen of te verschaffen die voor de behandeling van de zaak van belang zijn, voor zover dit niet in strijd is met het beroepsgeheim van de advocaat.

2.4 Advocatenkantoor Jap-A-Joe is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij om zonder nader overleg maar met inachtneming van de privacy van de cliënt, mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Advocatenkantoor Jap-A-Joe hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.

2.5 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden gearchiveerd waarna het zal worden vernietigd.

3. Declaratie:

3.1 Advocatenkantoor Jap-A-Joe controleert bij aanvaarding van een opdracht of de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand aan de hand van de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde criteria. Voor informatie aangaande de criteria kan de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org, worden geraadpleegd.

3.2 Indien de cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal Advocatenkantoor Jap-A-Joe voor de door haar verrichte diensten het honorarium rekenen op basis van het afgesproken uurtarief dan wel tegen het overeengekomen honorarium, een en ander te vermeerderen met 6% kantoorkosten alsmede de BTW.

Bij toepassing van het uurtarief wordt uitgegaan van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten. Reistijd en wachttijd (in de situatie dat een zitting niet op tijd aanvangt) worden eveneens tegen dit uurtarief in rekening gebracht.
Tenzij anders is overeengekomen bedraagt het uurtarief € 200.-.

3.3. Het honorarium is exclusief belaste - en onbelaste verschotten als griffierecht, eventuele kosten van getuigen / deskundigen, uittreksels uit de openbare registers e.d.

4. Betaling, incasso en opschorting van werkzaamheden:

4.1 Betaling van declaraties van Advocatenkantoor Jap-A-Joe dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

4.2 Bij niet-tijdige betaling van openstaande nota’s kan Advocatenkantoor
Jap-A-Joe, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden opschorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig wordt.

4.3 Bij niet- of niet tijdige betaling zal door het enkele verloop van de betalingstermijn, alzo zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

4.4 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door Advocatenkantoor Jap-A-Joe te maken tot behoud of uitoefening van haar rechten zijn voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 200.-.

5. Stichting Beheer Derdengelden:

5.1 Advocatenkantoor Jap-A-Joe zal er zoveel mogelijk voor zorg dragen dat gelden die door derden aan cliënt moeten worden betaald, dan wel door Advocatenkantoor Jap-A-Joe moeten worden beheerd, worden gestort op een bankrekening van de stichting Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Jap-A-Joe te Utrecht, verder te noemen “de Stichting”.

5.2 Over derdengelden wordt geen rente vergoed.

6. Aansprakelijkheid:

6.1 Advocatenkantoor Jap-A-Joe heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten.
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Jap-A-Joe is beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, verhoogd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium.

6.2 Advocatenkantoor Jap-A-Joe zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De cliënt stemt ermee in dat Advocatenkantoor Jap-A-Joe aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens de cliënt aanvaardt.

6.3 Voor eventuele tekortkomingen van derden is Advocatenkantoor Jap-A-Joe niet aansprakelijk.

6.4 De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Jap-A-Joe tegen alle aanspraken van derden –de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen- die op enigerlei wijze samenhangen met de voor cliënt verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet.

7. Klachten:

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur.
Het reglement van de commissie is op te vragen bij de secretaris van de commissie, postbus 90600, 2509 LP ’s-Gravenhage.

8. Toepasselijk recht:

7.1 Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Jap-A-Joe en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Utrecht.

9. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten van cliënten.